25 มิถุนายน 2562 กรมชลฯประสานกรมฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำ 13 เขื่อนช่วยพื้นที่เกษตรขาดน้ำ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/422231

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าขณะนี้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วยทั่วประเทศ เร่งช่วยเหลือพื้นที่เกษตรประสบภัยแล้งจากการเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำกินใช้ พื้นที่ลุ่มรับน้ำที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าร้อยละ 30 สำหรับเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ได้ขึ้นบินทำฝนหลวง ทำให้มีฝนตกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ พิจิตร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร สุรินทร์ นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำกุดตาเพ็ชร อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อ่างเก็บน้ำบ้านลานคา อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ่างเก็บน้ำ ห้วยยาง และอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน รวมถึงเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้งยังคงมีจำนวน 5 จังหวัด รวม 23 อำเภอ 93 ตำบล 786 หมู่บ้าน เช่น จังหวัดเชียงราย ศรีสะเกษ มหาสารคาม ตราด และชลบุรี นอกจากนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 22 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 171 แห่ง โดยเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับข้อมูลจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.สถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน อ่างฯ หลายแห่งยังคงมีปริมาณน้ำน้อย ทางกรมชลประทานจึงมีความต้องการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ให้กับเขื่อน อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์ต่ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งมีจำนวน 13 แห่ง รวมถึงบริเวณพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง ได้แก่ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำมูลบน จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จังหวัดนครพนม อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จังหวัดอำนาจเจริญ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ จังหวัดอุบลราชธานี อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จังหวัดกาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง โดยทางกรมฝนหลวงฯ จะเร่งดำเนินการวางแผนช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวต่อไป ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งทางกรมฝนหลวงฯจะนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจวางแผน การขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงร่วมด้วย ด้านรองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าจากการพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงวันที่ 25-27 มิ.ย. 2562 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักต่างๆ ทั่วประเทศ ยังสามารถรองรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย กรมชลประทานไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่ง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการตรวจสอบระบบและอาคารชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ การกำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางน้ำ และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นตามแต่ละช่วงเวลา ที่สำคัญได้กำชับให้เตรียมพร้อมทางด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และกำลังเจ้าหน้าที่ประจำไว้ตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ ที่พร้อมจะเข้าไปปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดด้วย ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง www.rid.go.th และ wmsc.rid.go.th หรือติดตามข่าวสารได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ FB : เรารักชลประทาน และ FB : ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ หรือโทรศัพท์สายด่วน กรมชลประทาน หมายเลข 1460 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน